Zapytanie ofertowe nr 3/2023 na wykonanie i montaż systemu fotowoltaicznego

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneZapytanie ofertowe nr 3/2023 na wykonanie i montaż systemu fotowoltaicznego

Ustrzyki Dolne, 20.09.2023 r.

 Zapytanie ofertowe nr 3/2023
na wykonanie i montaż systemu fotowoltaicznego o mocy 21,360 kW.

 I . ZAMAWIAJĄCY:

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz”, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Stefana Batorego 34/27, NIP: 6890002130

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż systemu fotowoltaicznego
  o mocy nie mniejszej niż 21,360 kW na gruncie.
 2. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia :

2.1 Zamówienie  obejmuje  wykonanie  systemu fotowoltaicznej o mocy nie
mniejszej niż 21,360 kW na terenie działki o numerze  ewidencyjnym 602/9
położonej w Ustrzykach Dolnych
.

Specyfikacja:

  1. moduł fotowoltaiczny Astronergy 445W – szt. 48 lub równoważny,
  2. falownik HUAWEI SUN 2000-20KTL-M5 / 3 fazowy – szt. 1
  3. skrzynka przyłączeniowa DC hermetyczna z ogranicznikiem przepięć 1000V typ. 2,
   2x PV, 2x MPPT,
  4. skrzynka przyłączeniowa AC z ogranicznikiem przepięć typ 2, 2x40A 3-F,
   2x RCD 300mA typ A, Fr 100A,
  5. konstrukcja montażowa na gruncie,
  6. materiały montażowe, montaż i uruchomienie,
  7. ogrodzenie panelowe ( ok. 100 mb ) z monitoringiem wizyjnym ( 2 kamery zewnętrzne Dahua, rejestrator 4 kanałowy, 1 dysk 4TB, switch 4 port.).

2.2 Przygotowanie rozdzielni głównej oraz wykonanie zasilania energią
elektryczną pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej
:

a) remont rozdzielni głównej RG polegającej na prefabrykacji złącza SBZ, wymianie układu      pomiarowego z 1 fazowego na 3 fazowy, oraz wymianie pożarowego wyłącznika prądu

Materiały :
– złącze ZPL-I                                   1 szt.
– złącze ZL-O                                    1 szt.
– wyłączniki S 303 C40                      1 szt.
– obudowa S-4                                  1 szt.
– tablica licznikowa 3-faz.                   1 szt.
– listwa zaciskowa 5×25 osłona           1 szt.
– wyłączniki S 301 C50                      6 szt.
– szyna łączeniowa 3-faz.16mm         1 szt.
– rozłącznik 100 A                             1 szt.
– pianka montażowa                          1 szt.
– kolki rozporowe 10                          8 szt.
– gips budowlany                               1 szt.
– przewód YLYg 16    (4x3m)             10mb

b) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przewodem YLYg 16 w rurze windurowej
RL37 – długość 10 m,

Materiały:
– przewód YLYg 16                (5x10m)
– rura PCV 37                         10 m
– uchwyty U-37                      30 szt.
– złączki ZCL-37                       5 szt.

c) przebudowa złącza administracyjnego na linii zasilania głównego,

Materiały
– złącze ZL-O                                    1 szt.
– złącze ZN-0                                    1 szt.
– kolki rozporowe 10                          8 szt.
– listwa zaciskowa 5×25 osłona           1 szt.
– wyłączniki S 301 BIO                       4 szt. .
– wyłączniki S 301 C 16                      2 szt.
– wyłączniki S 301 B 16                      2 szt.
– sygnalizator zasilania                       1 szt.
– opaski kablowe                                1 opk.

d) wykonanie wewnętrznej linii zasilania przewodem YLYg 16 w rurze windurowej RL 37 –
długość 15 m.

Materiały:
– przewód YLYg 16                            (5x15m)
– rura PCV 37                                      15 m
– uchwyty U-37                                   45 szt.
– kolki rozporowe 8×45                        1 opk.
– złączki ZCL-37                                 10 szt.
– skrzynka PO Box416                          1 szt.
– listwa zaciskowa 5×35                        1 szt.

e) linia kablowa zewnętrzna wykonana kablem YAKY 4×25 – długość 20 m.

Materiały:
– kabel YAKY 4×25                               20 m
– kabel sieciowy LAN UTP Kat. 6       20m x 2
– folia kablowa                                    20 m
– rura A rota 50                                   20 m
– bednarka ocynk. 25×3                       20 m

2.3 Przygotowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  podpisania  umowy z dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb LWSM „Drzewiarz”, firmą PGEProsument lokatorski.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oraz wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie wykonania ogrodzenia panelowego wraz z monitoringiem wizyjnym i przygotowania rozdzielni głównej oraz wykonania zasilania energią elektryczną pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 października 2023 roku.

IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres i siedzibę firmy, nr telefonu, NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zawierać zestawienie wykonanych instalacji systemów fotowoltaicznych o mocy powyżej 20 kW,
 • zawierać kosztorys ofertowy na wykonanie prac.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz”, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 29.09.2023  roku do godz. 12:00,
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 29.09.2023 roku o godz. 13:30.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 80%
 2. Gwarancja 20 %.

VII . INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

 O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie LWSM ”Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych, tel. 13 461 14 35 lub kom. 695166594.

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy.
 2. Mapa poglądowa.
 3. Schemat instalacji.

Prezes Zarządu
Wiesław Andruch

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Schemat instalacji
4. Mapa poglądowa

Więcej artykułów ―