Zapytanie ofertowe nr 1/2024 na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneZapytanie ofertowe nr 1/2024 na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Ustrzyki Dolne, 30.04.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024
na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

I . ZAMAWIAJĄCY:

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz”, 38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Stefana Batorego 34/27, NIP: 6890002130.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na:
  a) demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie,
  b) demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt,
  c) naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej – przygotowanie podłoża,
  d) naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej – krycie papą (podkładowa + nawierzchniowa),
  e) połączenie starej warstwy papy z nową warstwą, zgodnie z technologią przewidzianą przy układaniu papy termozgrzewalnej.
  f) obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, włazy dachowe,
  g) obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy o szerokości 30 cm,
  h) obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości papy,
  i) obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy,
  j) różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,
  k) instalacja odgromowa uziemiające i uziomy poziome, instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu – montaż instalacji wcześniej zdemontowanej R=0,955 M=1,000 S= 1,000,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Przedmiar robót – dotyczący jednego dachu.
 3. Ilość dachów do remontu: 6.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia prac: 03.06.2024 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.08.2024 r.

IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

–  opatrzona pieczątką firmową,
–  posiadać datę sporządzenia,
–  zawierać adres i siedzibę firmy, nr telefonu , NIP,
–  podpisana czytelnie przez wykonawcę,
–  zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty,
–  zawierać kosztorys ofertowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz”, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 17.05.2024 roku do godz. 13ºº.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 17.05.2024 roku o godz. 14ºº.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 80%
 2. Gwarancja 20 % ( min. 36 m-cy).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie LWSM „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych
tel. 13 461 14 35 lub kom. 695166594.

 

Pobierz:

 

Więcej artykułów ―