Strona głównaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Lokatorsko Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową  „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne informujemy, że na podstawie art. 13 RODO będą Pani/Panu przysługiwały poniższe określone prawa:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne, zwana dalej Spółdzielnią.
  2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne.
  3. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Lokatorsko Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową  „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych, będzie dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Lokatorsko Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową  „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.Odbiorcami danych osobowych będą: ·  podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią, ·  podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  9. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.