Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2024

Strona głównaArchiwumWalne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2024

ZARZĄD   LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „DRZEWIARZ”  W   USTRZYKACH   DOLNYCH   UCHWAŁĄ  ZARZĄDU
NR 8/2024  Z   DNIA 22-05-2024  ROKU

Z W O Ł U J E

Walne Zgromadzenie Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych,  które odbędzie się  w dniu  19 czerwca 2024  roku o godzinie 1600  w  sali  konferencyjnej  Urzędu Miejskiego  w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Mikołaja Kopernika 1.

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego, z-cy przewodniczącego
  i sekretarza).
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad (głosowanie jawne).
 6. Wybór komisji:
  – mandatowo-skrutacyjnej (w składzie dwóch osób),
  – uchwał i wniosków  (w składzie dwóch osób).
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej za rok 2023.
 11. Informacja Zarządu Spółdzielni na temat realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia
  z dnia 22 czerwca 2023 r.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 13. Podjęcie uchwał w głosowaniu jawnym w sprawach:
 • uchwała nr 1 – zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności za rok 2023,
 • uchwała nr 2 – zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • uchwała nr 3 – przeznaczenia  nadwyżki bilansowej za rok 2023 na zasilenie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w roku 2024,
 • uchwała nr 4 – zatwierdzenia sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej za rok 2023,
 • uchwała nr 5 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
  zaciągnąć w 2024 roku ,
 • uchwała nr 6 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
  za rok 2023 r.
 • uchwała nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
  za rok 2023 r.
 • uchwała nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
  za rok 2023 r.
 • przyjęcie zgłoszonych projektów uchwał.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie komisji wnioskowej ze zgłoszonych wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.

Członkowie żądający umieszczenia w porządku obrad dodatkowej sprawy winni zgodnie z zapisami statutowymi wystąpić z tym na piśmie do Zarządu Spółdzielni co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04.06.2024 roku.

Projekty uchwał nie objęte porządkiem obrad można zgłaszać, na podstawie § 73 pkt 2 Statutu Spółdzielni – w terminie do dnia 04 czerwca 2024 r.

Zmiany do projektów uchwał można wnosić na podstawie § 73 pkt 3 Statutu Spółdzielni w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia tj. bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, projekty uchwał, sprawozdania  będą wyłożone do  wglądu w biurze Spółdzielni ul. Stefana Batorego 34/27 w godzinach urzędowania od dnia 04.06.2024 roku.

 

Do pobrania:
Statut LWSM „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

 

Więcej artykułów ―