Zapytanie ofertowe nr 2/2024 na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej – daszki wiatrołapów

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneZapytanie ofertowe nr 2/2024 na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -...

Ustrzyki Dolne, 17.05.2024 r.

          Zapytanie ofertowe nr 2/2024
na remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
– daszki wiatrołapów.

I . ZAMAWIAJĄCY:

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych,
ul. Stefana Batorego, 38-700 Ustrzyki Dolne, 34/27, NIP: 6890002130.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej – daszki wiatrołapów.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na:

  1. naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej – przygotowanie podłoża,
  2. naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej – krycie papą (podkładowa + nawierzchniowa),
  3. obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej – połączenie daszku z elewacją budynku,
  4. obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej – połączenie daszku z elewacją budynku, dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości papy
  5. naprawa obróbek blacharskich – wyprostowanie, naprawa połączeń oraz mocowania R=1,000 M=0,500 S=1,000
  6. naprawa obróbek blacharskich – wymiana.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Przedmiar robót  – dotyczący jednego daszku wiatrołapu.

 1. Ilość daszków do remontu: 30.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2024 r.

IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

–  opatrzona pieczątką firmową,
–  posiadać datę sporządzenia,
–  zawierać adres i siedzibę firmy, nr telefonu , NIP,
–  podpisana czytelnie przez wykonawcę,
–  zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,    wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
–  zawierać kosztorys ofertowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne
  do dnia 24.05.2024  roku do godz. 13ºº,
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 24.05.2024 roku o godz. 14ºº.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
  dotyczących treści złożonych ofert.

 VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 80%
 2. Gwarancja 20 % ( minim. 36 m-cy).

VIIINFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych tel. 13 461 14 35 lub kom. 695166594.

 

Pobierz:

Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót (pdf)

Więcej artykułów ―