III Zapytanie ofertowe nr 6/2023 na wykonanie rocznych kontroli okresowych na terenie LWSM „Drzewiarz”

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneIII Zapytanie ofertowe nr 6/2023 na wykonanie rocznych kontroli okresowych na terenie...
Ustrzyki Dolne, 22.11.2023 r.

Lokatorsko-Własnościowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz”
ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (13) 461-14-35
e-mail: lwsm@drzewiarz.info ; www.drzewiarz.info

III Zapytanie ofertowe nr 6/2023
( roczne kontrole okresowe na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej )

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz”, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne; NIP: 6890002130
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rocznej kontroli okresowej budynków będących w zasobach Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych zgodnie z wymogami Art. 62 ustawy Prawo budowlane.
2. Protokoły należy wykonać dla budynków:
Lp. Ulica Powierzchnia użytkowa budynku m2 Ilość klatek Ilość mieszkań
1 Ogrodowa 1 1072,85 2 25
2 Ogrodowa 3 2118,00 4 45
3 Jana III Sobieskiego 22 2152,90 4 50
4 Jana III Sobieskiego 24 2152,90 4 50
5 Jana III Sobieskiego 26 2158,55 4 45
6 Stefana Batorego 28 2156,80 4 50
7 Stefana Batorego 30 2156,80 4 50
8 Stefana Batorego 32 2164,20 4 40
9 Stefana Batorego 34 2152,90 4 50
10 Piastowska 36 2152,90 4 50
11 Piastowska 38 2152,90 4 50
12 Jagiellońska 42 2152,90 4 50
13 Jagiellońska 44 2152,90 4 50
14 PCK 50 2215,21 4 36
15 PCK 52 2177,54 4 36
16 Solina 140 212,76 1 4
RAZEM 31503,01 59 681
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przeglądu:
 • przegląd kominiarski (dwa terminy kontroli w lokalach) wraz z usługami kominiarskimi – w ramach przeglądu wykonawca przyjmuje do wykonania, na okres (minimum rok) obowiązywania umowy usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu, konserwacji i ewentualnym udrażnianiu przewodów kominowych i kominów ponad dachem.
 • przegląd gazowy (dwa terminy kontroli w lokalach) w ramach przeglądu wykonawca przyjmuje do wykonania, na okres (minimum rok) obowiązywania umowy usługę polegającą na usuwaniu nieszczelności w lokalach mieszkalnych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 29.12.2023 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent  powinien  stworzyć  ofertę  na  formularzu  załączonym  do  niniejszego  Zapytania.
Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Do oferty powinien być dołączony wykaz przeglądów wykonanych w ostatnich 2  latach, referencje i uprawnienia osób wykonujących przegląd.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” przy ul. Stefana Batorego 34/27 w Ustrzykach Dolnych do dnia 30 listopada 2023 r.  do godz. 12:00.
 2. Otwarcie  ofert  zostanie  dokonane  w dniu  30 listopada 2023 r. o godz. 13:00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena
2. Doświadczenie zawodowe
3. Termin wykonania
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela się  w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” przy ul. Stefana Batorego 34/27 w Ustrzykach Dolnych, tel. 13 461-14-35 lub 695 166 594.
IX. ZAŁĄCZNIKI:
Wzór formularza ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe – pobierz (pdf)
Formularz ofertowy – pobierz (pdf)

Więcej artykułów ―