Zapytanie ofertowe nr 1/2023 na montaż barier śniegowych na dachach w budynkach przy ulicy PCK 50 i 52

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneZapytanie ofertowe nr 1/2023 na montaż barier śniegowych na dachach w budynkach...

Ustrzyki Dolne, 15.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
na montaż barier śniegowych na dachach w budynkach przy ulicy PCK 50 i 52.

I . ZAMAWIAJĄCY:

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz”, 38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Stefana Batorego 34/27, NIP 6890002130.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż barier śniegowych na dachach budynków położonych przy ulicy PCK 50 i 52, pokrytych blachą powlekaną trapezową.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
  Zamawiający wymaga przedstawienia ofert na rozwiązania systemowe:
  a) bariery systemowe z blachy powlekanej,
  b) płotki systemowe.
  Budynki mieszkalne wielorodzinne 5-cio kondygnacyjne. Łączna długość dachów: 108 m.
  Montaż od strony klatek wejściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 czerwca 2023 roku.

IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres i siedzibę firmy, nr telefonu , NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zawierać kosztorysy ofertowe na dwie wersje:
  a) bariery systemowe z blachy powlekanej,
  b) płotki systemowe.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz”, ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 26.05.2023 roku do godz. 12ºº.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 26.05.2023 roku o godz. 13ºº.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 80%
 2. Gwarancja 20 % ( minim. 60 m-cy).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie LWSM „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych
tel. 13 461 14 35 lub kom. 695166594.

Więcej artykułów ―