Regulamin udostępniania dokumentów

Strona głównaWiadomościAkty prawneRegulamin udostępniania dokumentów

REGULAMIN
ZAZNAJAMIANIA SIĘ CZŁONKÓW LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DRZEWIARZ” W USTRZYKACH DOLNYCH
Z DOKUMENTAMI SPÓŁDZIELNI.

 
Na podstawie art. 18 § 2 ust. 2 i § 3 art. 30,31 i 93 § 2 Prawa Spółdzielczego oraz przepisów statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala:
§ 1
Członek Spółdzielni ma prawo do otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, oraz kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych.
§ 2
  1. Członek Spółdzielni ma prawo zaznajamiania się w lokalu Spółdzielni z:
   a/ uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej, Zarządu z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka,
   b/ protokołami obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej, Zarządu z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka,
   c/ protokołem lustracji, wnioskami polustracyjnymi i z informacjami o realizacji wniosków polustracyjnych,
   d/ rocznymi sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym,
   e/ umowami zawieranymi z osobami trzecimi z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu,
   f/ z rejestrem członków Spółdzielni,
   g/ z własnymi aktami członkowsko-mieszkaniowymi.

§ 3

 1. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi znaczną szkodę.
 2. Odmowa wraz z uzasadnieniem powinna być wyrażona przez Zarząd na piśmie.
 3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.

§ 4

Zarząd Spółdzielni odmawia zaznajamiania się z dokumentami lub ich fragmentami określonymi w § 2, jeżeli ich udostępnienie stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity: Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r z póź. zm./
§ 5
  1. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany wydać członkowi odpis Statutu i regulaminów w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 2 regulaminu z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
   Zasady odpłatności ustala Zarząd.

§ 6

  1. Członek zainteresowany zaznajamianiem się z dokumentami o których mowa w § 2, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin i miejsce udostępnienia-odbioru tych dokumentów, nie dłuższy  niż 7 dni .
  2. Zaznajomienie , o których mowa w § 6 ustęp 1, oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni z których może sporządzać notatki i odpisy we własnym zakresie.

§ 7

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 29-08-2011 r uchwałą nr 13/2011 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
§ 8
Traci moc regulamin z dnia 17-03-2008 r Protokół RN 3/2008

Więcej artykułów ―