Regulamin Pracy Rady Nadzorczej

Strona głównaWiadomościAkty prawneRegulamin Pracy Rady Nadzorczej
Regulamin Pracy
Rady Nadzorczej LWSM „DRZEWIARZ” w Ustrzykach Dolnych.
 
I.    Postanowienia ogólne.
 
§ 1
Rada Nadzorcza działa na podstawie:
1.     Przepisów art., art. Ustawy Prawo Spółdzielcze,
2.     Postanowień statutu spółdzielni,
3.     Niniejszego regulaminu.
 
II.                 Uprawnienie i zakres działania.
 
 § 2
 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
 2. W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień ,przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni .
 3. Rada Nadzorcza składa okresowe sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 4. Członkowie Rady , z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie  wypłaca się.
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłaca się.
§ 3
 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków spółdzielni. Liczebność Rady Nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie przed dokonaniem wyboru członków Rady, obowiązuje przez okres całej kadencji. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, do Walnego Zgromadzenia członków odbywającego się w trzecim roku od jej wyboru.
 3. Członek Rady Nadzorczej traci mandat przed upływem kadencji w razie:
  1/ zrzeczenia się mandatu,
  2/ ustania członkostwa w spółdzielni,
  3/ odwołania go przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
  4/ zawarcia ze spółdzielnią umowy o pracę.
 4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł a czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia wyboru członka Rady Nadzorczej, na okres do końca kadencji.
 5. W przypadku , gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie co najmniej 40% liczby mandatów członków Rady, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia , w którym liczba wakujących mandatów przekroczy limit określony z zdaniu poprzedzającym.
 6. Wyboru członków Rady Nadzorczej i ich zastępców na daną kadencję stwierdza przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołu komisji mandatowo- skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
§ 4
 1. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować ani zostać w ważny sposób wybrane osoby będące pracownikami  spółdzielni a także osoby, które sprawowały mandat członka Rady przez ostatnie dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić : osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia w linii bocznej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia  linii bocznej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.
 4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W takim wypadku najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
§ 5
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością spółdzielni, a w szczególności:
  a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b/ nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,
  c/ nadzorowanie i kontrola organizowanych przez spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,
  d/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych- ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw członkowskich,
  e/ przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków.
 3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego spółdzielni.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 6. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni.
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach.  Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady  Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców
 11. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu.
 12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno-kulturalny ,zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia członka ze spółdzielni.
 14. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
 16. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku / budynkach/ , obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku ,z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.
 17. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.
§ 6
Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.
§ 7
 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium, w którego skład wchodzą: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy , sekretarz i przewodniczący stałych komisji.
 2. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
§ 8
 1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, z zastrzeżeniem postanowień ust.2 , jeżeli została podjęta w obecności 3 członków Rady Nadzorczej ustalonej na okres trwającej kadencji – w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy – i za jej przyjęciem opowiedziało się co najmniej 3 członków Rady .
 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach porządkowych / np. zmiana kolejności porządku obrad , przerwanie obrad, ograniczenie czasu wypowiedzi , przeprowadzenie tajnego  głosowania, przerwa w obradach itp. /, oraz głosowania w sprawach personalnych /wybory/ , podejmowane są zwykłą większością głosów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 9
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane w księgach protokołów. Protokoły rady podpisują członkowie biorący udział  w posiedzeniu.
 2. Każdy protokół powinien zawierać:
  a/ numer kolejny licząc od początku kadencji rady, miejsce i datę posiedzenia lub kontroli,
  b/ nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
  c/ porządek obrad,
  d/ krótkie omówienie spraw objętych porządkiem obrad oraz dokładną treść powziętych uchwał wraz z uzasadnieniem,
  e/ termin i sposób wykonania postanowień,
  f/ informację o tym , kto jest obowiązany wykonać podjętą uchwałę oraz ustosunkować się do zaleceń czy wniosków.
 3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być odczytany na następnym posiedzeniu rady. Obecni na posiedzeniu rady przyjmują protokół w całości lub polecą wprowadzić do niego poprawki.
§ 10
 1. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za swoje czyny i zaniedbania przez które spółdzielnia poniosła stratę lub szkodę. O pociągnięciu do odpowiedzialności członków rady decyduje Walne Zgromadzenie, podejmując w tej sprawie uchwałę z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.
 2. Odwołanie Członka Rady może nastąpić również za nie usprawiedliwioną obecność przez okres 6-ciu miesięcy.
§ 11
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25-06-2009 roku   – uchwałą  nr 12/2009.
§ 12
 Traci moc regulamin uchwalony w dniu 19-02-2002 roku uchwałą  ZPC nr 3/2002.

Więcej artykułów ―