Zapytanie ofertowe na remont balkonów

Strona głównaPrzetargiPrzetargi archiwalneZapytanie ofertowe na remont balkonów

Ustrzyki Dolne, 08.07.2022 r.

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych
e-mail: lwsm-drzewiarz@wp.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022
na remont balkonów w budynkach przy ulicy Stefana Batorego 32
i Jagiellońskiej 42 w ilości 80 szt.

 

I . ZAMAWIAJĄCY:

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Stefana Batorego 34/27 NIP 6890002130

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów przez likwidacje płytek cokolikowych ,wymianę jeżeli potrzeba płytek na powierzchni balkonu, malowanie blacharki oraz ścian przy balkonach, wykonanie cokolika z tynku sylikonowo-sylikatowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Przed przystąpieniem do remontu należy zabezpieczyć mieszkania przed uszkodzeniem
i pobrudzeniem.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ,oraz wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 października 2022 roku.

IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia
– zawierać adres i siedzibę firmy ,nr telefonu , NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
– zawierać kosztorys ofertowy w postaci wartości remontu jednego balkonu.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” ul. Stefana Batorego 34/27 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 29.07.2022 roku do godz.12ºº,
Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 29.07.2022 roku o godz.13ºº.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 80%
2. Gwarancja 20 % ( minim.60 m-cy).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie LWSM”Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych tel. 13 461 14 35 lub kom. 695166594.

 

Prezes Zarządu
Wiesław Andruch

Więcej artykułów ―