Gospodarka odpadami

Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych informuje, że z dniem 1.07.2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na gminy został nałożony obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie miasta Ustrzyki Dolne. Spółdzielnia w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Ustrzykach Dolnych podjęła się złożenia deklaracji zbiorczej i zbierania opłat za wywóz nieczystości stałych wg nowych zasad. Deklaracja zbiorcza została wystawiona w oparciu o deklaracje indywidualne użytkowników mieszkań.

Do Urzędu Miejskiego składana jest obecnie deklaracja zbiorcza o ilości osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych i o zadeklarowanym sposobie zbiórki odpadów – selektywnym bądź nieselektywnym.

W budynkach spółdzielni będzie obowiązywała zbiórka selektywna.

Segregacji odpadów prosimy dokonywać w oparciu o wcześniej dostarczone przez Urząd Miasta ulotki informacyjne. Odpady komunalne składowane będą w dotychczas wyznaczonych punktach. Zbiórka selektywna odbywać się będzie w wyznaczonych przez miasto miejscach. Wykaz punktów zbiórki selektywnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl oraz na stronie internetowej spółdzielni w zakładce „Gospodarka odpadami„.

Od 1.07.2013 r zabrania się składowania przy śmietnikach odpadów wielkogabarytowych tj tapczanów, lodówek, szaf, telewizorów, gruzu itp., gdyż LWSM „Drzewiarz” nie będzie już wywoziła tych odpadów. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od mieszkańców nieodpłatnie 2-krotnie w ciągu roku ( informacje będą podawane na bieżąco). Ponadto mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego oddawania tych odpadów całorocznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych.

Wszelkie zmiany stanu osobowego osób faktycznie zamieszkujących w lokalach mieszkalnych należy zgłaszać w terminie 14 dni w biurze Spółdzielni.

Prosimy o przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów, gdyż pozwoli to na zmniejszenie kosztów wywozy śmieci.

Informacje przygotowywane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych prosimy traktować pomocniczo.

 

Więcej artykułów ―